Reklamační řád

Pension Alexander IČ 047 92 076

Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tento reklamační řád upravuje způsob uplatňování nároků zákazníka vyplývajících z odpovědnosti ubytovatele za vady poskytnutých služeb a jejich vyřizování v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

2. Tento reklamační řád se vztahuje na služby poskytované ubytovatelem. Nároky vzniklé z přepravy se uplatňují a vyřizují na základě platných přepravních předpisů dopravních společností.Článek II. UPLATŇOVÁNÍ REKLAMACÍ

1. V případě vadně nebo neúplně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb, jež byly sjednány ve smlouvě s ubytovatelem, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Své právo uplatňuje v provozovně ubytovatele prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců nebo u jiného ubytovatelem pověřeného zástupce.

2. Reklamaci služeb je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 1 měsíce od skončení pobytové akce, jinak právo na reklamaci zaniká.

3. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a tím i možnost řádného vyřízení reklamace. Reklamaci může zákazník uplatnit jakoukoliv formou s uvedením data, předmětu reklamace a požadovaného způsobu jejího vyřízení.

4. Zákazník je povinen při uplatňování reklamace svou reklamaci řádně zdůvodnit, event. skutkově doložit a dodat potřebné doklady o poskytnuté službě (objednávku, smlouvu, doklad o zaplacení, atd.).

5. Zákazník je povinen při uplatňování reklamace uvést své jméno, příjmení, adresu a konkretizovat, co je obsahem dané reklamace.Článek III. VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ

1. Zástupce ubytovatele odpovědný za vyřizování reklamací je povinen po potřebném prozkoumání skutkových a právních okolností rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace zákazníkem, pokud se zákazníkem nebude dohodnuta lhůta delší.

2. V případě ústního podání reklamace (např. v místě poskytované služby) je zástupce ubytovatele povinen sepsat se zákazníkem reklamační protokol. V protokolu uvede, kdy byla reklamace uplatněna, osobní údaje zákazníka, předmět reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje a dále datum a způsob vyřízení reklamace. Jestliže zákazník předá ubytovateli písemné podklady týkající se reklamace, musí být tato skutečnost v protokolu výslovně uvedena. Zákazník obdrží jedno vyhotovení reklamačního protokolu a svým podpisem potvrdí souhlas s jeho obsahem a převzetí.

3. Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, zejména podat potřebné informace, předložit podklady prokazující skutkový stav, specifikovat své požadavky, eventuelně navrhnout způsob jejího vyřízení, pokud se reklamace prokáže jako odůvodněná.

4. V případech, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo částečně důvodná, spočívá vyřízení reklamace v bezplatném odstranění vady nebo v případech, kdy je to možné, v poskytnutí náhradní služby. Jinak ubytovatel poskytne přiměřenou slevu z ceny vadně poskytnuté služby.

5. V případech, kdy je reklamace posouzena jako nedůvodná, je zákazník písemně informován o důvodech zamítnutí reklamace.

6. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a případně následek není závislý na vůli, činnosti a postupu ubytovatele (vis major) nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané či zaplacené služby ubytovatele, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny.Článek IV. OSTATNÍ USTANOVENÍ

V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele v platném znění.

V případě, že dojde ke sporu má zákazník právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká Obchodní Inspekce, www.coi.cz.Článek V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. března 2016

V Jilemnici dne 1.března 2016

Ondřej Semmler - jednatel ALEXANDER CZ s.r.o.