Všeobecné obchodní a storno podmínky

Pension Alexander IČ 047 92 076

Všeobecné obchodní a storno podmínky (dále jen podmínky) Pensionu Alexander (dále jen penzion) upravují vzájemný smluvní vztah mezi provozovatelem penzionu - ALEXANDER CZ s.r.o., Staročeská 478/33, Praha 6, 165 00, IČ 04792076 (dále jen provozovatelem) a klientem - fyzickou nebo právnickou osobou, která pobyt v penzionu jako objednatel objednává (dále jen klient).Článek I. OBJEDNÁVKA POBYTU, VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Klient si objednává služby v penzionu písemnou objednávkou nebo požadavkem na rezervaci, kterou podává penzionu poštou, elektronickou poštou, přes rezervační rozhraní na internetových stránkách, telefonicky nebo osobně. Podstatné náležitosti zakládající řádně vystavenou objednávku nebo požadavek na rezervaci jsou: jméno a příjmení klienta, adresa trvalého bydliště, kontakt (telefon, e-mail), v případě právnických osob obchodní jméno, IČ, DIČ , termín čerpání služeb. Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce nebo rezervaci pobytu použije penzion pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi penzionem a klientem.

Po řádně vystavené a podané objednávce nebo podaném závazném požadavku na rezervaci je klient tímto dokumentem vázán. Potvrzením objednávky nebo požadavku na závaznou rezervaci penzionem (dle čl. IV těchto podmínek) vzniká mezi klientem a penzionem smluvní vztah, který je ukončen nejpozději dnem následujícím po dni odjezdu klienta z penzionu. Penzion se zavazuje zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě a klient zaplatit penzionu smluvenou cenu. Podmínky smluvního vztahu platí pro všechny osoby uvedené v objednávce/požadavku na rezervaci, kterou klient podal a penzion potvrdil.Článek II. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

Klient má právo: Být dostatečně a úplně informován penzionem o objednávaných službách, tj. jejich rozsahu, termínu a ceně, na řádné poskytnutí jím objednaných, penzionem potvrzených (zálohově zaplacených) služeb, před zahájením pobytu zrušit potvrzenou objednávku/požadavek na rezervaci za předpokladu dodržení stornovacích podmínek v souladu s čl. VII., reklamovat vady poskytovaných služeb v době platnosti smluvního vztahu.

Klient je povinen: Úplně a správně uvést všechny podstatné náležitosti objednávky/požadavku na rezervaci, zaplatit penzionu v požadovaném termínu plnou cenu za pobyt, respektovat předpisy zařízení, jejichž služby využívá, pečlivě si překontrolovat penzionem vystavené potvrzení pobytu a při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktovat neprodleně penzion.Článek III. POVINNOSTI PENZIONU KE KLIENTOVI

Penzion je povinen:

Poskytnout klientovi důležité informace k objednaným službám, potvrdit klientovi řádně objednané služby. Při závazné rezervaci nebo potvrzené objednávce zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě.

V případě odstoupení od potvrzené objednávky služeb/závazné rezervace ze strany klienta vyplatit nejpozději do 14 dnů po písemném obdržení storna zaplacenou zálohu na služby. Avšak pokud vznikne nárok penzionu na stornovací poplatky, vyplatí klientovi klientovi rozdíl mezi již zaplacenou zálohou a příslušnými stornovacími poplatky.

Penzion má právo:

V případě poškození zařízení penzionu klientem požadovat po klientovi úhradu škody ve výši nákladů nutných na pořízení nové náhrady za poškozené zařízení.

V případě porušením zákazu kouření v celém objektu, požadovat smluvní pokutu ve výši 10 000Kč za každé jedno porušení.Článek IV. CENY SLUŽEB A JEJICH ÚHRADA

Ceny služeb poskytovaných penzionem jsou uvedeny na: http://pension-alexander.cz/pricelist.htmlČlánek V. POTVRZENÍ POBYTU

K čerpání zaplacených služeb opravňuje klienta potvrzení vystavené penzionem (emailem nebo písemně dopisem). Klient je povinen překontrolovat správnost údajů na potvrzení uvedených. Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktuje klient neprodleně penzion emailem nebo telefonicky.Článek VI. NÁSTUP

Při nástupu se klient v recepci (kanceláři) penzionu prokáže občanským průkazem, pasem nebo jiným průkazem totožnosti. V případě, že se klient neprokáže platným dokladem, má penzion právo objednaný pobyt zrušit bez nároku klienta na náhradu.

Po splnění uvedených formalit recepce klienta ubytuje a poskytne mu další informace k pobytu či k jiným objednaným službám.Článek VII. STORNOVACÍ PODMÍNKY

Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky/rezervačního požadavku pobytu za níže uvedených podmínek. Toto odstoupení ze strany klienta (dále jen storno) musí být provedeno písemnou formou a prokazatelně doručeno penzionu.

Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích, stravovacích a ostatních služeb ze strany objednavatele.

Jestliže klient zruší rezervaci nejpozději v termínu do 14 dnů před svým ohlášeným příjezdem, nebude mu penzion účtovat žádné storno poplatky.

Při zrušení rezervace v pozdějším termínu, kdy do ohlášeného příjezdu klienta zbývá méně než 14 dnů, avšak více než 1 den, je penzion oprávněn si účtovat storno poplatek ve výši ceny první noci.

Při zrušení rezervace 24 hodin a méně před předpokládaným příjezdem klienta, je penzion oprávněn účtovat si storno poplatek ve výši 100% z ceny objednaných služeb dle potvrzené objednávky.Článek VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní a storno podmínky jsou nedílnou součástí objednávky služeb.

Penzion si vyhrazuje právo žádat zaplacení zálohové platby ve výši 10 až 100% z ceny objednaných služeb dle dříve potvrzené objednávky.

Celková ceny za poskytnuté služby bude uhrazena na základě vystaveného účetního dokladu (příjmový doklad, faktura), dle tam uvedených podmínek.

Platbu lze provést v hotovosti, platební kartou nebo bezhotovostním převodem na základě vystavené faktury. Tento typ platby dovoluje vystavit Penzionu zálohovou fakturu až do výše 100% ceny objednávaných služeb. Výše požadované zálohové platby bude potvrzena klientovi v přijaté objednávce.

Všeobecné obchodní a storno podmínky vstupují v platnost dne 1. 3. 2016. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně mezi penzionem a klientem upraveny výlučně písemnou formou.

V Jilemnici dne 1.března 2016

Ondřej Semmler - jednatel ALEXANDER CZ s.r.o.

==